طناب نایلونی

طناب نایلونی

محصول فوق از چند نوع مواد اولیه پلی اتیلن تهیه و تولید می شود. طناب نایلونی در سایز ها و رنگ های متفاوت تهیه می شود. طناب های نایلونی این واحد عمدتاً از سایز میلیمتر3 الی ۲۴ میلیمتر تهیه و تولید می گردد.